سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: تایید سند عضویت ایران، گامی بزرگ به سوی روابط توسعه‌یافته با همسایگان و پیشرانی مهم برای سیاست خارجی آسیامحور ماست….

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: تایید سند عضویت ایران، گامی بزرگ به سوی روابط توسعه‌یافته با همسایگان و پیشرانی مهم برای سیاست خارجی آسیامحور ماست.