واکنش حماسی کودک بحرینی به خیانت بحرین و امارات به جهان اسلام و فلسطین را مشاهده می‌کنید که می‌گوید:‌ای خائنان! قدس برای خرید و فروش نیست…

واکنش حماسی کودک بحرینی به خیانت بحرین و امارات به جهان اسلام و فلسطین را مشاهده می‌کنید که می‌گوید:‌ای خائنان! قدس برای خرید و فروش نیست…