حزب الله لبنان از تصمیم انگلیس برای قرار دادن نام حماس در فهرست تروریستی ابراز ناراحتی و اعلام کرد که این تصمیم تأثیری روی ملت مقاوم فلسطین نخواهد گذاشت….

حزب الله لبنان از تصمیم انگلیس برای قرار دادن نام حماس در فهرست تروریستی ابراز ناراحتی و اعلام کرد که این تصمیم تأثیری روی ملت مقاوم فلسطین نخواهد گذاشت.