اقتصادنیوز: سخنگوی جریان صدر عراق در واکنش به برگزاری جلسه امروز پارلمان عراق در توئیتی گفت: «ما با شما برای تکمیل قرارداد فساد و بازگرداندن عراق به نقطه اول، مشارکت و گفت وگو نخواهیم کرد»….

اقتصادنیوز: سخنگوی جریان صدر عراق در واکنش به برگزاری جلسه امروز پارلمان عراق در توئیتی گفت: «ما با شما برای تکمیل قرارداد فساد و بازگرداندن عراق به نقطه اول، مشارکت و گفت وگو نخواهیم کرد».