خوشحالم که جهانبخش این گل زیبا را با شوت راه‌ دور به ثمر رساند و خوشحالم توانست این کار را در ورزشگاه خانگی فاینورد نیز انجام دهد.

خوشحالم که جهانبخش این گل زیبا را با شوت راه‌ دور به ثمر رساند و خوشحالم توانست این کار را در ورزشگاه خانگی فاینورد نیز انجام دهد.