شادی شیخ تمیم امیر ‎قطر پس از پیروزی ‎مراکش بر اسپانیا را ببینید.

شادی شیخ تمیم امیر ‎قطر پس از پیروزی ‎مراکش بر اسپانیا را ببینید.