در پی حرف و حدیث های اخیر درخصوص قرارداد کرسنت، مشاور سابق احمدی نژاد در این باره توئیتی منتشر کرده است

در پی حرف و حدیث های اخیر درخصوص قرارداد کرسنت، مشاور سابق احمدی نژاد در این باره توئیتی منتشر کرده است