سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام پلیس فرانسه در توسل به خشونت علیه معترضان در این کشور را غیرقابل قبول خواند و به دولت فرانسه توصیه کرد از توسل به خشونت علیه معترضان دست بردارد….

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام پلیس فرانسه در توسل به خشونت علیه معترضان در این کشور را غیرقابل قبول خواند و به دولت فرانسه توصیه کرد از توسل به خشونت علیه معترضان دست بردارد.