وزیرخارجه کشورمان از عکس توهین آمیز سفرای روسیه و انگلیس علیه مردم ایران انتقاد کرد و نوشت: مردم ایران نشان داده اند که سرنوشت آنها دست سفارت های خارجی یا قدرت های خارجی نیست….

وزیرخارجه کشورمان از عکس توهین آمیز سفرای روسیه و انگلیس علیه مردم ایران انتقاد کرد و نوشت: مردم ایران نشان داده اند که سرنوشت آنها دست سفارت های خارجی یا قدرت های خارجی نیست.