دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که تشکیل دادگاه بمنظور تحقیقات پیرامون اقدام‌های روسیه در اوکراین که توسط شماری از کشورهای غربی پیشنهاد شده است، مشروعیت ندارد….

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که تشکیل دادگاه بمنظور تحقیقات پیرامون اقدام‌های روسیه در اوکراین که توسط شماری از کشورهای غربی پیشنهاد شده است، مشروعیت ندارد.