دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی به انتشار تصاویر یکی از نظامیان اسیر این رژیم در نزد مقاومت فلسطین واکنش نشان داد.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی به انتشار تصاویر یکی از نظامیان اسیر این رژیم در نزد مقاومت فلسطین واکنش نشان داد.