اصابت راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد و افزایش شمار تلفات انفجار در بیروت از جمله تحولات مهم جهان طی ساعات گذشته هستند.

اصابت راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد و افزایش شمار تلفات انفجار در بیروت از جمله تحولات مهم جهان طی ساعات گذشته هستند.