دبیر کمیته علمی ستاد ملی کرونا گفت: سفر کردن بیماران کرونایی برای درمان به کشورهای دیگر ازجمله ترکیه بسیار خطرناک است. چراکه در این بین موجب بیمار شدن افراد دیگر می‌شوند….

دبیر کمیته علمی ستاد ملی کرونا گفت: سفر کردن بیماران کرونایی برای درمان به کشورهای دیگر ازجمله ترکیه بسیار خطرناک است. چراکه در این بین موجب بیمار شدن افراد دیگر می‌شوند.