رئیس‌جمهور آمریکا برای پیروز انتخابات ترکیه آرزوی سربلندی کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا برای پیروز انتخابات ترکیه آرزوی سربلندی کرد.