باشگاه هوادار تهران بیانیه‌ای را در واکنش به حواشی اردوی ترکیه منتشر کرد.

باشگاه هوادار تهران بیانیه‌ای را در واکنش به حواشی اردوی ترکیه منتشر کرد.