باشگاه استقلال به کنار گذاشتن مدافع جنجالی واکنش نشان داد.

باشگاه استقلال به کنار گذاشتن مدافع جنجالی واکنش نشان داد.