سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحریم های جدید آمریکا گفت: در برابر اصرار کاخ سفید به تداوم اعمال تحریم ها، واکنش قاطع …

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحریم های جدید آمریکا گفت: در برابر اصرار کاخ سفید به تداوم اعمال تحریم ها، واکنش قاطع ...