سخنگوی وزارت‌ امور خارجه کشورمان به بیانیه ۱۴۹ وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت‌ امور خارجه کشورمان به بیانیه ۱۴۹ وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داد.