سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن بخش‌هایی از بیانیه سران گروه هفت گفت: برنامه موشکی و دفاعی ایران هرگز قابل مذاکره و مصالحه نیست.

سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن بخش‌هایی از بیانیه سران گروه هفت گفت: برنامه موشکی و دفاعی ایران هرگز قابل مذاکره و مصالحه نیست.