سخنگوی وزارت خارجه مشارکت بالای مردم جمهوری ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزاری موفق آن را نشانه پیروزی مردمسالاری در این کشور مسلمان همسایه خواند….

سخنگوی وزارت خارجه مشارکت بالای مردم جمهوری ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزاری موفق آن را نشانه پیروزی مردمسالاری در این کشور مسلمان همسایه خواند.