سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان تصریح کرد در برابر اصرار کاخ سفید به تداوم اعمال تحریم ها، واکنش قاطع و محکم و فوری از خود به نمایش خواهیم گذاشت….

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان تصریح کرد در برابر اصرار کاخ سفید به تداوم اعمال تحریم ها، واکنش قاطع و محکم و فوری از خود به نمایش خواهیم گذاشت.