الکاظمی بعد از سوء قصد نافرجام به جانش اظهار کرد: به لطف خدا در میان مردمم هستم و حالم خوب است و به خاطر عراق همگان را به آرامش و خویشتنداری دعوت می‌کنم. …

الکاظمی بعد از سوء قصد نافرجام به جانش اظهار کرد: به لطف خدا در میان مردمم هستم و حالم خوب است و به خاطر عراق همگان را به آرامش و خویشتنداری دعوت می‌کنم.