استاندار آذربایجان گفت: عامل هتک حرمت خود در آیین معارفه را بخشیدم و شکایتی از او ندارم.

استاندار آذربایجان گفت: عامل هتک حرمت خود در آیین معارفه را بخشیدم و شکایتی از او ندارم.