خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: متاسفانه در حوادث اخیر برخی از کسانی که نان نظام را خورده‌اند با اغتشاشات همصدا شده اند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: متاسفانه در حوادث اخیر برخی از کسانی که نان نظام را خورده‌اند با اغتشاشات همصدا شده اند.