رئیس اداره آموزش و پرورش سمنان بابیان اینکه در پی انتشار فیلم هشت ثانیه‌ای از تنبیه یک دانش آموز در سمنان معلم و مدیر مدرسه احضار شدند،گفت: در نهایت با عذرخواهی معلم موضوع خاتمه یافت….

رئیس اداره آموزش و پرورش سمنان بابیان اینکه در پی انتشار فیلم هشت ثانیه‌ای از تنبیه یک دانش آموز در سمنان معلم و مدیر مدرسه احضار شدند،گفت: در نهایت با عذرخواهی معلم موضوع خاتمه یافت.