اقتصادنیوز: سالیوان و همتای کره جنوبی او، آزمایش های موشکی کره شمالی را نقض قطعنامه های شورای امنیت دانستند.

اقتصادنیوز: سالیوان و همتای کره جنوبی او، آزمایش های موشکی کره شمالی را نقض قطعنامه های شورای امنیت دانستند.