وزارت امور خارجه آمریکا ادعای مطرح شده درباره نقش آمریکا در خرابکاری خط لولوه انتقال گاز روسیه به اروپا را رد کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا ادعای مطرح شده درباره نقش آمریکا در خرابکاری خط لولوه انتقال گاز روسیه به اروپا را رد کرد.