سخنگوی پنتاگون مدعی شد که ما درباره موقعیت مکانی رهبران ارشد نظامی در میدان جنگ اطلاعاتی را فراهم نکرده و در تصمیم‌گیری درباره اهداف ارتش اوکراین مشارکتی نمی‌کنیم….

سخنگوی پنتاگون مدعی شد که ما درباره موقعیت مکانی رهبران ارشد نظامی در میدان جنگ اطلاعاتی را فراهم نکرده و در تصمیم‌گیری درباره اهداف ارتش اوکراین مشارکتی نمی‌کنیم.