حسام الدین آشنا در توئیتی نوشت: نقل قول از جلسه ای محرمانه و از شخصی دیگر در فقدان او دور از امانت داری است.

حسام الدین آشنا در توئیتی نوشت: نقل قول از جلسه ای محرمانه و از شخصی دیگر در فقدان او دور از امانت داری است.