ایسنا نوشت: سیدکاظم موسوی بجنوری می‌گوید: برای اولین‌بار نیست که فرهنگ مورد غفلت قرار می‌گیرد. نمی‌شود یک‌ کشور را به توسعه پایدار منهای فرهنگ برسانیم؛ این جزء محالات است….

ایسنا نوشت: سیدکاظم موسوی بجنوری می‌گوید: برای اولین‌بار نیست که فرهنگ مورد غفلت قرار می‌گیرد. نمی‌شود یک‌ کشور را به توسعه پایدار منهای فرهنگ برسانیم؛ این جزء محالات است.