وقتی به نام دفاع از نظام رییسان تمام دولت‌های همین نظام در تمام 40 سال گذشته نفی می‌شود از دو حال خارج نیست: یا دولت کاره‌ای بوده و هست یا نیست. …

وقتی به نام دفاع از نظام رییسان تمام دولت‌های همین نظام در تمام 40 سال گذشته نفی می‌شود از دو حال خارج نیست: یا دولت کاره‌ای بوده و هست یا نیست.