سران کشورهای اروپایی و برخی چهره‌های برجسته به خبر مرگ مخالف رییس جمهور روسیه در زندان این کشور واکنش‌ نشان دادند.

سران کشورهای اروپایی و برخی چهره‌های برجسته به خبر مرگ مخالف رییس جمهور روسیه در زندان این کشور واکنش‌ نشان دادند.