دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آغاز واکسیناسیون مادران باردار بالای ۱۸ سال در حوزه این دانشگاه خبر داد.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آغاز واکسیناسیون مادران باردار بالای ۱۸ سال در حوزه این دانشگاه خبر داد.