رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: واکسیناسیون این روز‌ها بهترین راه مقابله با بیماری کرونا است و مردم بدون توجه به شایعات برای واکسن مراجعه کنند….

رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: واکسیناسیون این روز‌ها بهترین راه مقابله با بیماری کرونا است و مردم بدون توجه به شایعات برای واکسن مراجعه کنند.