دومین محموله از مجموع یک میلیون واکسن اهدایی استرازنکا از اتریش وارد ایران شد.

دومین محموله از مجموع یک میلیون واکسن اهدایی استرازنکا از اتریش وارد ایران شد.