پیشرفت‌های درمانی بیماری مرموز آلزایمر به مرحله تولید واکسن رسیده‌است. درمان‌هایی که باعث حذف پروتئین‌های سمی از مغز می‌شوند، دانشمندان و مدیران شرکت‌های دارویی را به‌سمت ساخت واکسن‌هایی برای درمان بیماری غارت‌کننده حافظه سوق‌داده‌اند….

پیشرفت‌های درمانی بیماری مرموز آلزایمر به مرحله تولید واکسن رسیده‌است. درمان‌هایی که باعث حذف پروتئین‌های سمی از مغز می‌شوند، دانشمندان و مدیران شرکت‌های دارویی را به‌سمت ساخت واکسن‌هایی برای درمان بیماری غارت‌کننده حافظه سوق‌داده‌اند.