بخش غالب جریان‌سازی‌ها و دشمنی‌هایی که نسبت به شبکه پرس‌تی‌وی در بریتانیا ابراز می‌شود، صرفاً به این دلیل است که این شبکه در چارچوب برنامه‌های تحلیلی خود دست روی نکاتی می‌گذارد که در بریتانیا به نوعی، خط قرمز محسوب می‌شوند….

بخش غالب جریان‌سازی‌ها و دشمنی‌هایی که نسبت به شبکه پرس‌تی‌وی در بریتانیا ابراز می‌شود، صرفاً به این دلیل است که این شبکه در چارچوب برنامه‌های تحلیلی خود دست روی نکاتی می‌گذارد که در بریتانیا به نوعی، خط قرمز محسوب می‌شوند.