غول موتور جست‌وجو به‌خاطر اتهام‌های مرتبط با انحصارطلبی، فشارهای زیادی را ازسوی مقام‌های دولت محلی و فدرال ایالات متحده تحمل می‌کند.

واکاوی و بررسی جدی فعالیت‌های گوگل در کالیفرنیا با هدف مبارزه با انحصارطلبی

غول موتور جست‌وجو به‌خاطر اتهام‌های مرتبط با انحصارطلبی، فشارهای زیادی را ازسوی مقام‌های دولت محلی و فدرال ایالات متحده تحمل می‌کند.