واژگونی پیکان در کمربندی بومهن حادثه آفرید.

واژگونی پیکان در کمربندی بومهن حادثه آفرید.