– واژگونی یک دستگاه مینی بوس در محور آذرشهر- تبریز باعث مجروح شدن شش نفر شد.

– واژگونی یک دستگاه مینی بوس در محور آذرشهر- تبریز باعث مجروح شدن شش نفر شد.