قایق مهاجران که عمدتا از افغانستان هستند در سواحل کارائیب پاناما واژگون شد.

قایق مهاجران که عمدتا از افغانستان هستند در سواحل کارائیب پاناما واژگون شد.