وزارت امنیت عامه پاناما گفته است بیشتر این مهاجران از افغانستان بوده‌اند و عملیات جستجو برای یافتن حادثه دیدگان ادامه دارد و هنوز شمار دقیق قربانیان مشخص نشده است….

وزارت امنیت عامه پاناما گفته است بیشتر این مهاجران از افغانستان بوده‌اند و عملیات جستجو برای یافتن حادثه دیدگان ادامه دارد و هنوز شمار دقیق قربانیان مشخص نشده است.