​ولادیمیر پوتین در آخرین صحبت های خود در یک نشست اقتصادی از سیاست مداران اروپایی انتقاد کرد.

​ولادیمیر پوتین در آخرین صحبت های خود در یک نشست اقتصادی از سیاست مداران اروپایی انتقاد کرد.