مواجهه بانک های چینی در بخش املاک بیشتر از هر صنعت دیگری است. بر اساس داده های بانک مرکزی چین، در پایان ماه مارس 39 هزار میلیارد یوان وام معوقه در سیستم بانکی وجود دارد و همچنین 13 هزار میلیارد یوان نیز مربوط توسعه دهندگان پروژه های مسکونی است. در حقی…

مواجهه بانک های چینی در بخش املاک بیشتر از هر صنعت دیگری است. بر اساس داده های بانک مرکزی چین، در پایان ماه مارس 39 هزار میلیارد یوان وام معوقه در سیستم بانکی وجود دارد و همچنین 13 هزار میلیارد یوان نیز مربوط توسعه دهندگان پروژه های مسکونی است. در حقیقت در حال حاضر بازار املاک و مستغلات پایه اصلی ثبات مالی در اقتصاد چین است.