واقعیت ماجرای پیرمردی که ادعا می‌کرد در این شرایط نمی‌تواند پنیر هم بخرد، لزوم یک بانک اطلاعاتی دقیق از نیازمندان واقعی را به مسئولان کشور گوشزد می‌کند….

واقعیت ماجرای پیرمردی که ادعا می‌کرد در این شرایط نمی‌تواند پنیر هم بخرد، لزوم یک بانک اطلاعاتی دقیق از نیازمندان واقعی را به مسئولان کشور گوشزد می‌کند.