رئیس کل دادگستری استان اصفهان ماجرای تیراندازی به سه زن در این استان را تشریح کرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ماجرای تیراندازی به سه زن در این استان را تشریح کرد.