سخنان رهبر قبطی های مصر در خصوص شیرین ابوعاقله نادرست از آب درآمد.

سخنان رهبر قبطی های مصر در خصوص شیرین ابوعاقله نادرست از آب درآمد.