واقعیت‌هایی در مورد کرونا (فیلم)

در برخورد با حجم انبوه اخبار مربوط به کرونا این چند واقعیت را در نظر داشته باشید تا به دام شایعه پراکنان نیفتید.

در برخورد با حجم انبوه اخبار مربوط به کرونا این چند واقعیت را در نظر داشته باشید تا به دام شایعه پراکنان نیفتید.