امروز واکسن کرونا در مرحله ساخت است و شاید تا شش ماه آینده واکسن تهیه و صادر شود. با این پنج شنبه برنا همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید.

امروز واکسن کرونا در مرحله ساخت است و شاید تا شش ماه آینده واکسن تهیه و صادر شود. با این پنج شنبه برنا همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید.