صحبتهای واعظ آشتیانی در رابطه با انتخابات ریاست فدراسیونسوال قابل تأمل واعظ آشتیانی: اگر فرد دیگری با آن سوابق جای تاج بود، بازهم همین برخورد ملاطفت‌آمیز با او می‌شد؟! ????در فدراسیون یک دایره بسته‌ ایجاد کرده‌اند تا فقط خودشان آنجا باشند….

صحبتهای واعظ آشتیانی در رابطه با انتخابات ریاست فدراسیونسوال قابل تأمل واعظ آشتیانی: اگر فرد دیگری با آن سوابق جای تاج بود، بازهم همین برخورد ملاطفت‌آمیز با او می‌شد؟! ????در فدراسیون یک دایره بسته‌ ایجاد کرده‌اند تا فقط خودشان آنجا باشند.